Teisinė informacija
Paar auf Boden vor Laptop

Naudojimo sąlygos

1. Bendroji informacija

Toliau pateiktos naudojimo sąlygos yra visų servitutų dalis kartu su teise naudotis kermi.de, kermi.com ir visais kitais subdomenais, kurie priklauso įmonei „Kermi GmbH“.
Papildomi susitarimai, pakeitimai ir papildymai laikomi galiojančiais, jei jie sudaromi raštu. Tai galioja taip pat ir tuo atveju, kai atsisakoma formalių reikalavimų. Jei kuri nors šių sąlygų nuostata tampa neveiksminga, visos likusios nuostatos lieka galioti. Neveiksminga sąlyga turi būti pakeista veiksminga ir suformuluota taip, kad kiek galima labiau atitiktų atitinkamos nuostatos ekonominius tikslus.

2. Naudojimas

Naudojimasis kermi.de, kermi.com ir visais įmonei „Kermi GmbH“ priklausančiais subdomenais vyksta savo rizika. Operatorius neprisiima jokios atsakomybės už:

  • per klaidą pateiktas interneto svetainių nuorodas.
  • žalą, atsiradusią dėl „Kermi“ interneto svetainėse pateiktos informacijos naudojimo.
  • neveikiančias nuorodas ir techninio gedimo pasekmes.
  • programinės įrangos veikimą, įskaitant energijos taupymo skaičiuoklę ir jos rezultatus, taip pat visus susijusius arba naudotus domenus.
  • programinės įrangos įrankių skaičiavimo rezultatus, įskaitant energijos taupymo skaičiuoklę ir rezultatų pritaikymą praktikoje.
  • sandorius, sudarytus per šią elektroninę platformą su trečiosiomis šalimis.
  • kontaktinius duomenis ir su tuo susijusias pasekmes, atsiradusias iš šios internetinės platformos.
  • nusikalstamą veiklą, pažeidimus ir manipuliacijas, vykdomus trečiųjų šalių, kurios tam tikru būdu yra susijusios su „Kermi“ internetinėmis svetainėmis ir piknaudžiauja elektronine platforma.

3. Atsakomybė

Dėl šiose svetainėse pateikiamos tiesioginės ar netiesioginės informacijos ir duomenų garantija neteikiama. Ypač tai nėra numanomas įsipareigojimas arba garantija, susijusi su struktūra, pardavimo pajėgumais, tinkamumu panaudoti konkretiems tikslams arba įstatymų ir patentų pažeidimų nebuvimu. Visi duomenys ir atvaizdai šiose interneto svetainėse yra tik panašaus pobūdžio. Svarbiausi yra konkretūs susitarimai sudaromose sutartyse (pvz., pirkimas ir užsakymas).

Mūsų internetiniuose puslapiuose taip pat rasite nuorodas į kitas interneto svetaines. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad neturime įtakos svetainių dizainui ir turiniui, į kurias yra pateiktos nuorodos. Dėl šios priežasties neužtikriname, jog jose pateikta informacija yra aktuali, teisinga, visa ir kokybiška. Atsižvelgdami į tai, atsiribojame nuo viso šių svetainių turinio. Ši deklaracija galioja visoms mūsų internetiniuose puslapiuose pateiktoms nuorodoms į išorinius tinklalapius ir jų turiniui.

4. Prieigos teisė

Naudotojas užsiregistruoja „Kermi“ partnerių prieigoje su savo išsamiais ir teisingais duomenimis. Atsakomybę už klientui atskleistų prieigos prie siūlomų internetinių paslaugų slaptažodžių apsaugą (slaptumą) prisiima tik klientas. Naudotojas neturi teisės perduoti prieigos duomenų (vardo, pavardės ir slaptažodžio) trečiosioms šalims, nesusijusioms su užregistruota įmone, be įmonės „Kermi“ raštiško sutikimo. Piknaudžiavimo atveju įmonė „Kermi“ imsis teisinių veiksmų. Naudotojas įsipareigoja nedelsdamas pakeisti slaptažodį arba informuoti įmonę „Kermi“, jei jis turi įtarimų, kad slaptažodis tapo žinomas tam teisės neturinčioms trečiosioms šalims.

5. Naudotojo pareigos

 Naudotojas įsipareigoja internetinę prieigą naudoti tik pagal paskirtį. Jis prieigos galimybėmis nesinaudos piknaudžiavimo tikslais ir atsižvelgs į pripažintus duomenų saugumo principus, naudojamus duomenų apsaugai. Sužinojęs apie naudojimąsi piknaudžiavimo tikslais, jis nedelsdamas informuos apie tai įmonę „Kermi“.
 Naudotojas atleidžia „Kermi“ nuo nuostolių atlyginimo, kurių jis patyrė pats pažeisdamas sutartį arba dėl trečiųjų šalių pretenzijų. Jis apmoka galinio įtaiso išlaidas ir telekomunikacijų mokesčius.

6. Saitai

1998 m. gegužės 12 d. sprendimu nr. 312 O 85/98 „Atsakomybė už nuorodas“ Hamburgo apygardos teismas nusprendė, kad naudojant nuorodą atitinkamai prisiimama atsakomybė ir už susieto puslapio turinį. Prisiimti atsakomybės nereikia tik tuo atveju, jei oficialiai atsiribojama nuo šio turinio.

„Kermi“ interneto svetainėse yra nuorodų į kitus interneto puslapius. Visoms nurodoms, esančioms šiose ir kitose svetainėse, „Kermi GmbH“ nedaro jokios įtakos susietų puslapių dizainui ir turiniui. Todėl mes oficialiai atsiribojame nuo bet kokio visų susietų svetainių, esančių visoje mūsų platformoje, įskaitant ir subpuslapius, turinio. Šis pareiškimas galioja visoms mūsų svetainėje naudojamoms nuorodoms ir visam puslapių, į kuriuos patenkama per nuorodas ar reklamjuostes, turiniui. Saitai į trečiųjų šalių puslapius, skelbiami be svetainės savininko sutikimo, to pareikalavus pašalinami.

7. Jurisdikcijos vieta

Jurisdikcijos vieta yra mūsų įmonės buveinės vieta, jei klientas taip pat yra prekybininkas, viešosios teisės juridinis asmuo arba viešasis turtas. Ta pati sąlyga galioja, jei klientas nepriklauso kitai jurisdikcijai šalies viduje arba po sutarties sudarymo perkelia savo buveinę į užsienį. Mes turime teisę pareikšti ieškinį kliento atžvilgiu ir kituose leistinuose kompetetinguose teismuose.“

„Atsižvelgiant į visus reikalavimus ir teises galioja nesupaprastinta Vokietijos Federacinės Respublikos teisė. JT pirkimo ir pardavimo teisė (CISG) bei EGBGB kolizinė teisė nėra taikomos. Sutartys sudaromos vokiečių kalba.“

 

Plattling, 2007 m. liepos mėn.

Atvaizdų naudojimo sąlygos

I. Taikymo sritis

Toliau pateiktos naudojimo sąlygos (BPS) taikomos „Kermi GmbH“ įmonei ir internetinėse svetainėse užsiregistravusiems specializuotiems partneriams, kuriems „Kermi GmbH“ suteikia teisę naudotis autorių teisių saugomais darbais. Čia kalbama apie tekstus (katalogus, pristatymus ir kt.), fotografijas ir filmuotą medžiagą, kurie vaizduoja ir aprašo santechnikos įrenginius, šildymo, ventiliacijos ir klimato techniką. Specializuoti partneriai yra specializuoti didmenininkai, kvalifikuoti darbininkai, projektuotojai, architektai, mokymo centrai, susijusios įmonės ir kiti prie „Kermi GmbH“ produktų realizavimo prisidedantys asmenys. Šios BPS taikomos ir vaizdo medžiagai bei turiniui (produktų aprašymai, duomenų lapai, naudojimo instrukcijos, sąrašai, schemos, techniniai brėžiniai, elektroniniai dokumentai ir t. t.), kurie neįeina į komercinės veiklos apsaugos įstatymų taikymo sritį. Prireikus šie teisės aktai atitinkamai galioja.

II. Registracija

Prieš pradėdamas naudoti rinkmenas specializuotas partneris privalo užsiregistruoti savo šalies „Kermi“ internetinėje svetainėje, nurodydamas savo vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, jei reikia įstatyminį atstovą ir adresą. Naudojantis duomenų bazėmis neužsiregistravus pažeidžiamos įstatymų saugomos teisės. „Kermi GmbH“ pasilieka teisę dėl tokių neteisėtų veiksmų pradėti civilinį arba baudžiamąjį procesą.

III. Sutikimas su BPS

Taip pat specializuotas partneris turi teisę naudotis tik tada, jei jis pateiktas BPS pripažįsta kaip privalomas. Naudojimas be sutikimo su BPS taip pat laikomas autorių teisių pažeidimu. Specializuotas partneris sutinka su BPS, interneto svetainėje pasirinkdamas mygtuką „Jūs perskaitėte mūsų naudojimo sąlygas ir su jomis sutinkate.

IV. Naudojimo paskirtis

Šie darbai naudojami tik „Kermi“ produktų reklamai. Į tai įeina ir klientų suradimas bei produkto įsigijimas. Šiuo tikslu šiuos darbus skaitmeniniu formatu galima importuoti į specializuoto partnerio kompiuterines sistemas ir juos kopijuoti.

V. Objektas, į kurį suteikiamos teisės

Šio susitarimo objektas yra „Kermi“ internetinėse svetainėse pateikti produktų duomenys, tekstai, fotografijos kūriniai, filmuota medžiaga ir nuotraukos, įskaitant su jais susijusius metaduomenis skaitmeninimo atveju, net jei jie neįeina į komercinės veiklos apsaugos įstatymų taikymo sritį. Prireikus šie teisės aktai atitinkamai galioja.

VI. Naudojimo teisės ir naudojimosi apimtis

1. „Kermi GmbH“ suteikia specializuotam partneriui paprastą, neišimtinę, atšaukiamą pateiktų kūrinių naudojimo teisę.

2. Kūrinių turinio keisti negalima. Dradžiama daryti vaizdų ir filmuotos medžiagos montažą. Ši sąlyga ypač taikoma vaizdo medžiagai ir nuotraukoms naudojant „Foto Composer“ programą.

3. Šiuose kūriniuose turi būti nuoroda apie autoriaus teises pagal šio susitarimo X.

4. „Kermi GmbH“ neatsako už kūrinių turinio teisingumą ir naujumą. Specializuotas partneris informaciją atnaujinti privalo bent kartą per metus.

5. Kūrinius specializuoti partneriai savo internetinėse parduotuvėse gali naudoti tol, kol leidimo neatšauks „Kermi GmbH“. Norint naudoti kūrinius socialiniuose tinklalapiuose (pvz., „Facebook“, „Pinterest“) ir trečiųjų šalių platformose (pvz., „Amazon“, „ebay“), reikia gauti papildomą „Kermi GmbH“ sutikimą.

6. Kokie kūriniai bus naudojami (asortimento apimtis, naudojamų požymių skaičius), sprendžia partneris savo nuožiūra.

7. Atskirais atvejais „Kermi GmbH“ turi teisę apriboti arba išplėsti suteiktas teises. Tai atliekama apie tai informuojant internetinėje svetainėje arba prieš duomenų atsisiuntimą.

8. Perduoti nurodytos apimties naudojimo teises, skirtas naudoti nurodytais tikslais, kitiems specializuotiems partneriams (trečiosioms šalims) leidžiama skaitmenine forma, jei trečiosioms šalims perleidžiami tokie patys įsipareigojimai kaip ir tie, kurie pagal šią sutartį taikomi specializuotiems partneriams. „Kermi GmbH“ gali nenurodydama priežasties pareikalauti, kad specializuotas partneris pateiktų trečiosios šalies įsipareigojimą patvirtinantį dokumentą.

VII. Atlygis už naudojimą

„Kermi GmbH“ suteikia naudojimo teises specializuotam partneriui neatlygintinai. Kūrinius perduoti trečiosioms šalims už atlygį draudžiama pagal VI.8.

VIII. Teisės į pateiktus kūrinius

„Kermi GmbH“ užtikrina, kad turi reikiamą teisinę padėtį naudojimo teisėms suteikti.

IX. Trukmė

„Kermi GmbH“ vienašaliu pareiškimu gali bet kada nutraukti naudojimo santykius nenurodydama priežasčių ir nedelsdama atšaukti naudojimo teisę. Tokiu atveju specializuotas partneris per 10 darbo dienų privalo visiškai pašalinti išsaugotus kūrinių duomenis iš savo kompiuterinių sistemų, o fizines laikmenas (pvz., CD, DVD, katalogus) grąžinti „Kermi GmbH“ arba prieš tai pasitarus sunaikinti.

X. Nuoroda į autorių teises

1. Kūriniai ženklinami tokiu užrašu:
© Copyright by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof g. 1, 94447 Plattling, Vokietija. Tekstai, vaizdai, filmuota medžiaga saugomi autorių teisių. Be autoriaus sutikimo naudoti ne pagal Autorių įstatymą draudžiama ir už tai yra baudžiama. Ypač tai galioja dauginimui, vertimui ir išsaugojimui bei apdorojimui elektroninėse sistemose. Tos pačios sąlygos galioja ir skelbiant internete.“

2. Autoriaus įvardijimas
Kadangi „Kermi GmbH“ yra įsipareigojusi nurodyti kiekvieno kūrinio autorių, specializuotas partneris įsipareigoja elgtis taip pat. „Kermi GmbH“ specializuotą partnerį apie tai informuos atsisiuntimo metu.

XI. Atsakomybė

Jei specializuotas partneris arba trečioji šalis nevykdo savo įsipareigojimų arba nesilaiko naudojimo susitarimo sąlygų, „Kermi GmbH“ turi teisę pareikalauti atlyginti atsiradusią žalą, į kurią įeina ir teisinės gynybos, ir bylinėjimosi išlaidos. Tai galioja ir tuo atveju, jei „Kermi GmbH“ pažeidžia trečiųjų šalių (pvz., licencijų išdavėjų arba vaizduojamų asmenų) teises, o jos pareikalauja atlyginti žalą. Jei specializuotas partneris pateiktus kūrinius naudoja kitais, nei nurodyta šiame susitarime, tikslais, „Kermi GmbH“ gali pareikalauti, kad jis to daugiau nedarytų.

 XII. Tiekimo šaltiniai

Specializuotam partneriui kūriniai pateikiami skaitmenine forma juos atsisiunčiant per „Kermi“ interneto svetaines.

XIII. Baigiamosios nuostatos

1. Forma
Papildomi susitarimai, pakeitimai ir papildymai, kurie nesutampa su šių BPS nuostatomis, turi būti sudaromi raštu. Jie turi būti aiškiai tokiais pavadinti. Ši sąlyga taikoma ir kai atsisakoma šio rašytinės formos reikalavimo.

2. Negaliojančios nuostatos
Jei dėl tam tikrų priežasčių atskira nuostata tampa negaliojanti arba neįgyvendinama, įtakos likusių nuostatų galiojimui tai neturi. Negaliojančios arba neįgyvendinamos nuostatos turi būti pakeičiamos tinkamomis galiojančiomis nuostatomis, kurios būtų kiek įmanoma panašesnės į teisiškai galiojančias ir šalių sutartas nuostatas.

3. Vykdymo vieta, taikoma teisė ir susitarimas dėl jurisdikcijos vietos
Vykdymo vieta yra Plattlingo miestas. Galioja tik Vokietijos Federacinės Respublikos teisė ir JT pirkimo ir pardavimo sutarčių teisė. Visų ginčų, kylančių iš arba dėl sutarčių, kurioms galioja šios BPS, jurisdikcijos vieta yra Miuncheno I apygardos teismas.

 

Redakcija: 2016-05-17

Duomenų apsaugos deklaracija

Į Jūsų asmens duomenų apsaugą mes žiūrime labai rimtai. Jūsų asmens duomenis laikome konfidencialiais ir juos tvarkome pagal įstatymų numatytas duomenų apsaugos taisykles bei šią duomenų apsaugos deklaraciją. Šioje interneto svetainėje asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik reikalinga apimtimi. Toliau deklaracijoje apžvelgiama, kaip mes šią apsaugą užtikriname ir kokios rūšies duomenys kokiam tikslui renkami.

Duomenų valdytojo vardas, pavardė ir adresas

Duomenų valdytojas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą („BDAR“):

„Kermi GmbH“
Pankofen-Bahnhof g. 1
94447 Plattling

El. paštas: info@kermi.de
Telefonas 09931 501-0
Faksas 09931 507 696

Už duomenų apsaugą atsakingas asmuo

Įstatymų numatytas už duomenų apsaugą atsakingas asmuo:

„Kermi GmbH“
Už duomenų apsaugą atsakingas asmuo
Pankofen-Bahnhof g. 1
94447 Plattling

Telefonas 09931 501-300
datenschutz@kermi.de
www.kermi.de

Kiekvienas duomenų subjektas gali bet kada visais duomenų apsaugos klausimais ir pasiūlymais kreiptis į mūsų už duomenų apsaugą atsakingą asmenį.

1. Jūsų teisės

 

Jei naudojatės šia interneto svetaine, bus renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos Jus galima identifikuoti asmeniškai.

Pagal galiojančias įstatymų nuostatas Jūs visada turite teisę į informaciją apie išsaugotus Jūsų asmens duomenis, jų kilmę ir gavėjus bei įrašymo tikslą. Be to, esant įstatymų numatytoms sąlygoms, Jūs turite teisę savo asmens duomenis ištaisyti arba ištrinti, apriboti jų tvarkymą, nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi bei perkelti.

Jei Jūs mums davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę bet kada jį atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Taip pat tai nedaro poveikio tolesniam šių duomenų tvarkymui remiantis kitu teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, teisiniams įsipareigojimams įvykdyti.

Šiuo ir kitais asmens duomenų klausimais galite bet kada kreiptis į mūsų už duomenų apsaugą atsakingą asmenį.

Jei manytumėte, kad mūsų atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia galiojančią Duomenų apsaugos teisę, Jūs turite teisę mus apskųsti kompetentingai priežiūros institucijai.

2. Asmens duomenų registravimas ir tvarkymas

 

a) Apsilankius mūsų interneto svetainėje

Kai apsilankote mūsų interneto svetainėje, mes tvarkome duomenis, kuriuos Jūsų naršyklė mums perduoda automatiškai. Šie duomenys apima Jūsų IP adresą, serverio užklausos laiką, naršyklės tipą ir versiją, naudojamą operacinę sistemą, persiuntimo URL, pagrindinio kompiuterio vardą. Asmens duomenis, susijusius su mūsų interneto svetainės naudojimu, mes tvarkome tik tada, jei to reikia, kad naudotojas galėtų pasinaudoti paslauga.

Šie duomenys renkami ir tvarkomi tik vidiniams statistikos tikslams. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b p., kuris leidžia tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti sutartį arba imtis veiksmų prieš sudarant sutartį. Kitas duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f p., nes mes turime teisėtų interesų tvarkyti duomenis, kad būtų užtikrintas interneto svetainės stabilumas ir saugumas.

Tuo tikslu iš dalies mes naudojame taip pat ir slapukus. Slapukai – tai mažos tekstinės rinkmenos, kurios perduodamos į Jūsų kompiuterį ir kuriuos Jūsų naršyklė išsaugo. Mūsų interneto puslapiuose slapukai naudojami keliose vietose. Jie skirti tam, kad mūsų pasiūlymai taptų palankesni naudotojui, veiksmingesni ir saugesni. Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji seanso slapukai. Jūsų apsilankymo pabaigoje jie ištrinami automatiškai. Slapukai Jūsų kompiuteriui žalos nedaro ir juose nėra virusų. Jūs galite šią funkciją atjungti savo naršyklėje arba nustatyti taip, kad galėtumėte kiekvienu atveju nuspręsti, ar slapuką priimti, ar ne. Tačiau tokiu atveju galimi mūsų interneto svetainės naudojimo apribojimai. Slapukai, kurių reikia elektroniniam bendravimo procesui vykdyti arba tam tikroms funkcijoms (pvz., prekių krepšelio funkcijai) suteikti, įrašomi remiantis BDAR 6 str. 1 d. f p. Interneto svetainės eksploatuotojas yra teisėtai suinteresuotas įrašyti slapukus, kad jo paslaugos būtų teikiamos techniškai be klaidų ir optimizuotai.

Kiti įrašomi slapukai (pvz., slapukai, skirti Jūsų naršymo veiksmams analizuoti), šioje Duomenų apsaugos deklaracijoje nagrinėjami atskirai.

b) Užsiregistravus šioje interneto svetainėje

Jūs galite užsiregistruoti mūsų interneto svetainėje, kad joje galėtumėte naudotis papildomomis funkcijomis. Tuo tikslu įvestus duomenis mes naudojame tik atitinkamam pasiūlymui arba paslaugai, kuriam (-iai) Jūs užsiregistravote. Turi būti nurodyti visi registruojantis užklausti privalomi duomenys. Kitaip mes Jūsų registraciją atmesime.

Svarbiems pakeitimams, pavyzdžiui, pasiūlymo apimties, arba atsiradus techniškai reikalingų pakeitimų, mes naudojame registruojantis nurodytą el. pašto adresą, kad tokiu būdu galėtume Jus apie juos informuoti.

Registruojantis įvesti duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Mums duotą savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Apie tai mums užtenka pranešti el. paštu. Jau atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui tai nedaro jokio poveikio.

Registruojant gautus duomenis mes saugome, kol Jūs esate registruoti mūsų interneto svetainėje, ir po to ištriname. Įstatymų numatytiems saugojimo terminams tai nedaro jokio poveikio.

c) Naudojant kontaktinį formuliarą

Jeigu kontaktiniame formuliare mums pateiksite užklausas, tuomet Jūsų duomenys iš užklausos formuliaro ir jame Jūsų pateikti kontaktiniai duomenys bus pas mus išsaugoti, siekiant apdoroti Jūsų užklausą ir visus su ja susijusius klausimus. Be Jūsų sutikimo šių duomenų tretiesiems asmenims neperduosime.

Kontaktiniame formuliare nurodyti duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Šį sutikimą galite bet kada atšaukti. Apie tai mums užtenka pranešti el. paštu. Duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas iki atšaukimo, teisėtumui tai nedaro jokio poveikio.

Jūsų kontaktiniame formuliare nurodyti duomenys lieka pas mus, kol nepaprašote mūsų juos ištrinti, neatšaukiate savo sutikimo juos saugoti arba nelieka duomenų saugojimo tikslo (pvz., apdorojus Jūsų užklausą). Įstatymų numatytiems saugojimo terminams tai nedaro jokio poveikio.

b) Naudojant komentarų funkciją šioje interneto svetainėje

Komentarų funkcijai šiame puslapyje, be Jūsų komentaro, taip pat išsaugojami duomenys apie komentaro pateikimo laiką, Jūsų el. pašto adresas ir, jei Jūs rašote ne anonimiškai, Jūsų parinktas naudotojo vardas.

Mūsų komentarų funkcija įrašo naudotojų, kurie pateikia komentarus, IP adresus. Kadangi komentarų savo puslapyje, prieš juos įjungdami, netikriname, šių duomenų mums reikia, kad teisės pažeidimų, pvz., įžeidimo arba propagandos atveju būtų galima imtis priemonių prieš jų autorių.

Jūs kaip puslapio naudotojas prisiregistravę komentarus galite prenumeruoti. Jūs gausite patvirtinimo el. laišką, siekiant patikrinti, ar Jūs esate nurodyto el. laiško adreso savininkas. Šios funkcijos bet kada galite atsisakyti, paspausdami saitą informaciniuose el. laiškuose. Tokiu atveju prenumeruojant komentarus įvesti duomenys ištrinami; tačiau, jei šiuos duomenis mums perdavėte kitiems tikslams arba kitoje vietoje (pvz., užsisakydami naujienlaiškį), jie liks pas mus.

Jūsų duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Mums duotą savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Apie tai mums užtenka pranešti el. paštu. Duomenų tvarkymo, kuris jau buvo atliktas iki duomenų atšaukimo, teisėtumui tai nedaro jokio poveikio.

Duomenys, kuriuos mes užregistruojame iš Jūsų (pvz., IP adresą), lieka pas mus, kol komentuotas turinys visiškai neištrinamas, dėl teisinių priežasčių komentarus reikia ištrinti (pvz., įžeidžiančius komentarus), neparaginate mūsų ištrinti arba atšaukiate savo išsaugoti duomenis duotą sutikimą. Įstatymų numatytiems saugojimo terminams tai nedaro jokio poveikio.

e) Kliento ir sutarties duomenų tvarkymas

Asmens duomenis mes renkame, tvarkome ir naudojame, jei jų reikia teisiniams santykiams pagrįsti, išreikšti arba pakeisti, klientams ir klientų santykiams valdyti bei įmonės realizavimo ir rinkodaros veiklai.

Tokius asmens duomenis mes tvarkome, kad būtų galima vykdyti sandorius, realizavimo veiklą, teikti paslaugas klientams, išrašyti sąskaitas ir susisiekti su klientais sutarties vykdymo, rinkodaros bei kitokiais santykių su klientais vystymo tikslais. Be to, prireikus mes naudojame asmens duomenis įvykiams nagrinėti ir reikalavimams įvykdyti bei kliento prašomai pagalbai suteikti.

Asmens duomenis mums perdavė tiesiogiai pats klientas arba juos mes surinkome Jums naudojantis gaminiais ir paslaugomis. Asmens duomenis taip pat galima gauti iš viešųjų registrų ir kitų patikimų išorinių šaltinių. Asmens duomenims tvarkyti reikia, siekiant suteikti paslaugas pagal pirkimo-pardavimo sutartis, kurių šalis yra kliento įmonė. Be to, asmens duomenis reikia tvarkyti mūsų teisėtiems interesams, įgyvendinant įmonės verslo tikslus. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b p. (sutarties vykdymas arba veiksmai sudarant sutartį).

Įvykdžius užsakymą arba nutraukus dalykinius santykius, surinkti kliento duomenys ištrinami. Įstatymų numatytiems saugojimo terminams tai nedaro jokio poveikio.

Asmens duomenis iš esmės mes naudojame tik vidiniams dalykiniams tikslams ir jų neperduodame išorinėms šalims. „Arbonia“ koncerno bendrovės gali gauti prieigą prie asmens duomenų ir juos tvarkyti pirmiau nurodytų tikslų įvykdymui reikalinga apimtimi. Tretiesiems asmenims ne iš „Arbonia“ koncerno bendrovių asmens duomenis mes perduodame tik tada, kai to reikia sutarčiai įvykdyti, pavyzdžiui, įmonėms, kurioms patikėta pristatyti prekes, arba kredito įstaigoms, per kurias vykdomi mokėjimai. Kitais tikslais duomenys neperduodami arba perduodami tik tada, jei tokiam perdavimui Jūs davėte aiškų sutikimą. Bet koks asmens duomenų perdavimas atliekamas pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus ir yra tinkamos sutartinės, techninės bei organizacinės priemonės.

f) Duomenų tvarkymas kandidatavimo procedūroje

Mes renkame ir tvarkome kandidatų asmens duomenis, siekdami įgyvendinti kandidatavimo procedūrą. Jei su kandidatu sudaroma darbo sutartis, perduoti duomenys išsaugomi, siekiant vystyti darbo santykius, laikantis teisės aktų.

Jei su kandidatu darbo sutartis nesudaroma, kandidatavimo dokumentai, praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo apie sprendimą nepriimti į darbą, ištrinami automatiškai, jei ištrynimui neprieštarauja jokie kiti teisėti atsakingos institucijos interesai.

Pirmiau nurodytiems tikslams asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu arba ištrynimui prieštaraujančiais teisėtais atsakingos institucijos interesais. Mes galime bendradarbiauti su kitomis „Arbonia“ koncerno bendrovėmis ir kitomis trečiosiomis duomenis tvarkančiomis įstaigomis (pvz., IT paslaugų teikėju). Bet koks asmens duomenų perdavimas atliekamas pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus ir yra tinkamos sutartinės, techninės bei organizacinės priemonės.

Pastabos dėl „rexx“:

Ši interneto svetainė naudojasi firmos „rexx systems GmbH“, Headquarters, Süderstrasse 75–79, 20097 Hamburg, Vokietija („rexx“) paslaugomis. Šveicarijos filialas „rexx systems Schweiz AG“ yra adresu Sparrenbergstrasse 5, 8103 Zürich. Įvedus ir perdavus Jūsų duomenys per užkoduotą jungtį gali patekti tiesiai į firmos „rexx“ serverius, kuri saugo tik užkoduotus duomenis firmos „Host Europe GmbH“ (su buveine Kelne) skaičiavimo centro serveryje. Tokiu atveju visi duomenys užkoduojami SSL metodo pagrindu. Jei po registracijos prisijungsite su Jums suteiktais naudotojo duomenimis, tam taip pat bus naudojamas SSL kodavimo metodas.

Asmens duomenų perdavimas atliekamas pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus ir yra tinkamos sutartinės, techninės bei organizacinės priemonės. Tiek atsakinga įstaiga, tiek ir teikėjas naudoja technines bei organizacines saugos priemones, kad iš Jūsų surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinių arba tyčinių manipuliacijų, praradimo, sunaikinimo arba neįgaliotų asmenų prieigos. Mūsų saugos priemonės nuolat gerinamos, atsižvelgiant į technologijų plėtrą.

Pastabos dėl „Matoma“ (anksčiau „Piwik“) žiniatinklio analizės:

Kandidatavimo procedūrai mūsų interneto svetainėje naudojama žiniatinklio analizės paslaugos – „Piwik“ žiniatinklio analizės funkcija. „Piwik“ žiniatinklio analizė naudoja vadinamuosius slapukus, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ir tokiu būdu leidžia mums atlikti interneto svetainės, kuria Jūs naudojatės, naudojimo analizę. Tuo tikslu slapuko sugeneruota informacija apie naudojimąsi šia interneto svetaine išsaugoma mūsų serveryje. Prieš išsaugant IP adresas anonimizuojamas. „Piwik“ tinklo analizės slapukai liks Jūsų kompiuteryje, kol Jūs juos ištrinsite.

„Piwik“ žiniatinklio analizės slapukai naudojami pagal BDAR 6 str. 1 d. f p. Mes turime teisėtą interesą anonimiškai išanalizuoti naudotojo elgseną, siekdami optimizuoti tiek mūsų žiniatinklio pasiūlą, tiek ir mūsų reklamą.

Slapuko sugeneruota informacija apie naudojimąsi šia interneto svetaine tretiesiems asmenims neperduodama. Jei nenorite, kad slapukai būtų išsaugomi, galite pakeisti atitinkamus savo naršyklės programinės įrangos nustatymus. Tačiau nurodome, kad tokiu atveju Jūs galimai negalėsite visa apimtimi naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis.

Jei Jūs nesutinkate, kad naudojantis „Kermi“ darbo vietų portalu Jūsų duomenys būtų išsaugoti ir naudojami, jų išsaugojimą ir naudojimą ateityje galite uždrausti, pasirinkdami atitinkamą funkciją, t. y. nustatydami atsisakymo slapuką. Jei savo slapukus ištrinsite, taip pat bus ištrintas ir „Piwik“ žiniatinklio analizės atsisakymo slapukas. Atsisakymo slapuką reikia aktyvinti iš naujo apsilankius mūsų puslapyje.

g) Duomenų tvarkymas, norint pristatyti naujienlaiškius ir prenumeratą

Jei užsiprenumeruosite interneto svetainėje siūlomą naujienlaiškį, užsisakant naujienlaiškį arba prenumeratą nurodyti duomenys, jei Jūs nedavėte savo sutikimo kitokiam naudojimui, bus naudojami tik naujienlaiškiui išsiųsti. Taip Jūs sutinkate, kad mes šiuos asmens duomenis galėsime perduoti ir kitoms „Arbonia“ koncerno bendrovėms bei kad taip pat ir kitos „Arbonia“ koncerno bendrovės šiuos duomenis tvarkys tam pačiam tikslui ir Jums galės siųsti savo naujienlaiškį apie visus „Arbonia“ koncerno bendrovių pasiūlymus. Tretiesiems asmenims, išskyrus „Arbonia“ koncerno bendroves, Jūsų asmens duomenų mes neperduodame.

Jei užsiprenumeravote el. paštu siunčiamą naujienlaiškį, kuriam reikia nurodyti asmens duomenis, savo nurodytu el. pašto adresu gausite patvirtinimo el. laišką. Jūsų registracija bus baigta tik tada, kai patvirtinsite šiame el. laiške esantį saitą. Duomenys tvarkomi tik remiantis Jūsų sutikimu. Suteiktą sutikimą išsaugoti duomenis, el. pašto adresą ir jais naudotis, norint išsiųsti naujienlaiškį, bet kada galite atšaukti, pasinaudodami naujienlaiškyje numatyta atsisakymo galimybe. Duomenų tvarkymo, kuris jau buvo atliktas iki duomenų atšaukimo, teisėtumui tai nedaro jokio poveikio.

Jūsų užsisakant naujienlaiškį nurodytus duomenis mes išsaugosime iki Jūsų išregistravimo gauti naujienlaiškius, o jų atsisakius – duomenis ištrinsime. Duomenims, kurie buvo pas mus išsaugoti kitu tikslu arba remiantis kitu sutikimu (pvz., el. adresai kitam naujienlaiškiui arba kitoms funkcijoms interneto puslapyje), tai nedaro jokio poveikio.

Mes galime bendradarbiauti su kitomis „Arbonia“ koncerno bendrovėmis ir kitomis trečiosiomis duomenis tvarkančiomis įstaigomis (pvz., IT paslaugų teikėju). Bet koks asmens duomenų perdavimas atliekamas pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus ir yra tinkamos sutartinės, techninės bei organizacinės priemonės.

3. Naudojimosi duomenų vertinimas ir analizės įrankių naudojimas

Savo interneto svetainės turinį mes norėtume kuo tiksliau pritaikyti Jūsų interesams ir taip Jums pagerinti savo pasiūlą. Siekdami, kad mūsų interneto svetainė būtų poreikius atitinkančios struktūros ir nuolat optimizuojama, mes naudojame įvairias žiniatinklio analizės paslaugas.

Pastabos dėl „Google Analytics“ (su anonimizavimo funkcija)

Šioje interneto svetainėje naudojamos žiniatinklio analizės paslaugos „Google Analytics“ funkcijos. „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius slapukus, t. y. tekstines rinkmenas, kurios išsaugomos Jūsų kompiuteryje ir tokiu būdu leidžia mums atlikti interneto svetainės, kuria Jūs naudojatės, naudojimo analizę. Slapukų sugeneruota informacija apie Jūsų naudojimąsi šia interneto svetaine paprastai perduodama „Google“ serveriui JAV ir ten išsaugoma.

Šioje interneto svetainėje mes suaktyvinome IP anonimizavimo funkciją. Tai reiškia, kad Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse „Google“ Jūsų IP adresas, prieš jį perduodant JAV, bus sutrumpintas. Tik išimtiniais atvejais „Google“ serveriui JAV perduodamas visas IP adresas ir ten sutrumpinamas.

Šios interneto svetainės užsakymu „Google“ naudos šią informaciją tam, kad išanalizuotų, kaip Jūs naudojatės interneto svetaine, ir pateiks mums ataskaitas apie svetainių veiklą bei interneto svetainės eksploatuotojui suteiks kitas su svetainių ir interneto naudojimu susijusias paslaugas.

„Google Analytics“ slapukai išsaugomi pagal BDAR 6 str. 1 d. f p. Interneto svetainės eksploatuotojas turi teisėtą interesą anonimiškai išanalizuoti naudotojo elgseną, siekdamas optimizuoti tiek savo žiniatinklio pasiūlą, tiek ir savo reklamą.

Slapukų išsaugojimą galite uždrausti, atlikdami atitinkamus savo naršyklės programinės įrangos nustatymus, tačiau nurodome, kad tokiu atveju prireikus Jūs negalėsite visa apimtimi naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis. Be to, Jūs gali neleisti „Google“ registruoti slapuko sugeneruotų ir su Jūsų interneto svetainės naudojimu susijusių duomenų (įsk. IP adresą) bei šių duomenų tvarkyti, atsisiųsdami ir įdiegdami toliau nurodytu saitu: < tools.google.com/dlpage/gaoptout > esantį naršyklės priedą.

Jūs galite neleisti „Google Analytics“ registruoti Jūsų duomenų, spustelėdami tolesnį Nustatomas atsisakymo slapukas, kuris būsimų apsilankymų šioje interneto svetainėje metu neleis registruoti Jūsų duomenų: „Google Analytics“ išjungimas.

Daugiau informacijos apie elgseną su naudotojo duomenimis naudojant „Google Analytics“ rasite „Google“ duomenų apsaugos deklaracijoje: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Šioje interneto svetainėje naudojama „Google Analytics“ „demografinių požymių“ funkcija. Taip galima rengti ataskaitas apie puslapio lankytojų amžių, lytį ir interesus. Šie duomenys yra paimti iš su interesais susijusios „Google“ reklamos ir trečiųjų teikėjų lankytojų duomenų. Šių duomenų negalima priskirti konkrečiam asmeniui. Šią funkciją galite bet kada išjungti rodymo nustatymuose savo „Google“ paskyroje arba „Google Analytics“ galite uždrausti rinkti Jūsų duomenis, kaip nurodyta punkte „Nesutikimas, kad duomenys būtų renkami“.

Šių funkcijų teikėjas yra „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV. Daugiau informacijos apie elgseną su naudotojo duomenimis naudojant „Google Analytics“ rasite „Google“ duomenų apsaugos deklaracijoje: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Pastabos dėl „Google Analytics Remarketing“

Mūsų interneto svetainėje naudojamos „Google Analytics Remarketing“ funkcijos kartu su „Google AdWords“ ir „Google DoubleClick“ įvairių įrenginių funkcijomis. Ši funkcija leidžia su „Google Analytics Remarketing“ sukurtas tikslines reklamos grupes susieti su „Google AdWords“ ir „Google DoubleClick“ įvairių įrenginių funkcijomis. Taip su interesais susijusi, suasmeninta reklaminė medžiaga, kuri buvo Jums pritaikyta, atsižvelgiant į Jūsų naudojimosi ir naršymo veiksmus galiniame įrenginyje (pvz., mobiliajame telefone), gali būti rodoma ir kitame Jūsų galiniame įrenginyje (pvz., planšetiniame kompiuteryje arba PC).

Jei davėte atitinkamą sutikimą, šiuo tikslu Jūsų veiksmus žiniatinklyje bei programose ir naršyklėje „Google“ susies su Jūsų „Google“ paskyra. Tokiu būdu kiekviename galiniame įrenginyje, kuriame prisijungsite naudodami savo „Google“ paskyrą, bus rodoma ta pati suasmeninta reklaminė medžiaga.

Šiai funkcijai palaikyti „Google Analytics“ registruoja „Google“ autentifikuotus naudotojų ID, kurie laikinai susiejami su mūsų „Google-Analytics“ duomenimis, siekiant apibrėžti ir sukurti tikslines grupes reklamai rodyti įvairiuose įrenginiuose.

Su pakartotine rinkodara / tvarkymu galite nesutikti, t. y. savo „Google“ paskyroje išjungti suasmenintą reklamą.

Jūsų „Google“ paskyroje surinkti duomenys apibendrinami tik remiantis Jūsų sutikimu, kurį „Google“ galite duoti arba atšaukti. Duomenų rinkimo procesuose, kurie neapibendrinami Jūsų „Google“ paskyroje (pvz., nes Jūs neturite „Google“ paskyros arba su apibendrinimu Jūs nesutikote), duomenų rinkimas grindžiamas BDAR 6 str. 1 d. f p. Mūsų teisėtas interesas kyla iš to, kad mus domina interneto svetainės lankytojų anonimizuota analizė reklamos tikslais.

Šių funkcijų teikėjas yra „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV. Daugiau informacijos apie šias funkcijas ir elgseną su naudotojo duomenimis naudojant „Google Analytics Remarketing“ rasite atitinkamoje „Google“ duomenų apsaugos deklaracijoje.

Pastabos dėl „Google AdWords“ ir „Google Conversion-Tracking“

Mūsų interneto svetainėje iš dalies naudojama funkcija „Google AdWords“. „Google AdWords“ mes naudojame vadinamąją „Google Conversion-Tracking“. Jei spustelėsite „Google“ įjungtą reklamos skelbimą, bus išsaugotas „Conversion-Tracking“ slapukas. Šie slapukai (mažos tekstinės rinkmenos, kurias interneto naršyklė išsaugo naudotojo kompiuteryje) tampa negaliojantys po 30 dienų ir nėra skirti naudotojui identifikuoti asmeniškai. Jei tam tikruose šios interneto svetainės puslapiuose naudotojas lankosi dar nepasibaigus slapuko galiojimui, „Google“ ir mes galime atpažinti, kad naudotojas spustelėjo reklamos skelbimą ir buvo nukreiptas į šį puslapį.

Kiekvienas „Google AdWords“ klientas gauna kitą slapuką. Naudojant „Conversion“ slapukus gauta informacija skirta „Conversion“ statistikai mums kaip „AdWords“ klientui parengti. Mes sužinome bendrą naudotojų skaičių, kurie paspaudė mūsų reklamos skelbimą ir buvo nukreipti į puslapį su „Conversion-Tracking“ žyma. Vis dėlto informacijos, pagal kurią būtų galima nustatyti vartotojo asmens tapatybę, mes neturime.

„Conversion“ slapukai išsaugomi pagal BDAR 6 str. 1 d. f p. Mes turime teisėtą interesą išanalizuoti naudotojo elgseną, siekdami optimizuoti tiek mūsų žiniatinklio pasiūlą, tiek ir mūsų reklamą.

Šių funkcijų teikėjas yra „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Jungtinės Valstijos. Daugiau informacijos apie „Google AdWords“ ir „Google Conversion-Tracking“ ir kaip elgtis su naudotojų duomenims rasite „Google“ duomenų apsaugos deklaracijose.

Jeigu nenorite dalyvauti šiame sekime, su tokiu naudojimu galite nesutikti, „Google Conversion Tracking“ slapuką išjungdami savo interneto naršyklėje ties „Naudotojo nustatymai“. Tada Jūs nebūsite įtraukti į „Conversion-Tracking“ statistiką. Savo naršyklę galite nustatyti taip, kad būtumėte informuoti apie slapukų naudojimą ir galėtumėte juos leisti naudoti tik atskirais atvejais, slapukus priimti tik tam tikrais atvejais arba jų apskritai nepriimti, taip pat įjungti automatinį slapukų ištrynimą išėjus iš naršyklės. Išjungus slapukus, gali būti apribotas šios interneto svetainės funkcionalumas.

Pastaba dėl „Mouseflow“

Mūsų interneto svetainėje naudojamos „Mouseflow“, žiniatinklio analizės įrankio, funkcijos, siekiant užregistruoti atsitiktinai pasirinktus atskirus apsilankymus (tik su anonimizuotu IP adresu). Taip parengiamas pelės veiksmų, pelės ir klavišų paspaudimų protokolas, siekiant atsitiktinai atkurti atskirus apsilankymus šioje interneto svetainėje kaip vadinamuosius „Session-Replays“ ir juos įvertinti vadinamųjų „Heatmaps“ (spalvų intensyvumo žemėlapių) forma bei pagal tai nustatyti, kokius potencialius šios interneto svetainės pagerinimus galima atlikti. „Mouseflow“ surinkti duomenys nėra asmens duomenys ir tretiesiems asmenims neperduodami.

Šios funkcijos teikėjas yra „Mouseflow ApS“, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Danija. Surinkti duomenys išsaugomi ir tvarkomi ES. Jei nepageidaujate, kad duomenys būtų renkami naudojant „Mouseflow“, su tuo galite nesutikti visose interneto svetainėse, kurios naudoja „Mouseflow“, šiame saite: mouseflow.de/opt-out/.

4. Asmens duomenų perdavimas ir trečiųjų asmenų tvarkomi duomenys

Iš esmės asmens duomenis mes naudojame tik vidiniams dalykiniams tikslams ir duomenų išorinėms šalims neperduodame, išskyrus tuo atvejus, kai to reikia sutarčiai įvykdyti, tai leidžiama pagal įstatymus arba Jūs tam davėte sutikimą.

Tačiau mes galime sudaryti sutartis su kitomis įmonėmis arba asmenimis („Tvarkytojais“), siekdami Jiems perduoti tam tikrų užduočių atlikimą mūsų vardu. Čia gali prireikti tvarkytojams suteikti prieigą prie asmens duomenų. Mūsų redaktoriai yra įsipareigoję išlaikyti perduotų asmens duomenų konfidencialumą ir negali naudoti informacijos kitiems nei mūsų nustatytiems tikslams. Tokių užduočių, kurias perima tvarkytojai, pavyzdžiai yra paslaugos technikos, mokėjimų ir tiekimų, rinkodaros, kreditavimo rizikos mažinimo arba apsaugos nuo klastojimo, analizės teikėjų, ieškomos informacijos teikėjų arba tvarkymo grupės viduje srityje.

Toks visų rūšių asmens duomenų perdavimas atliekamas pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus ir mes garantuojame, kad yra tinkamos sutartinės, techninės bei organizacinės priemonės.

5. Trečiųjų asmenų paslaugos arba turiniai mūsų interneto svetainėje

 

a) Interneto svetainės saitai

Kad būtumėte optimaliai informuoti, mūsų puslapiuose rasite saitus, nukreipiančius į trečiųjų asmenų puslapius. Kadangi tai yra kitų teikėjų interneto svetainės, jų turiniui, už kurį atsako pats teikėjas, mes neturime jokio poveikio. Saituose nurodytiems trečiųjų asmenų puslapiams ši Duomenų apsaugos deklaracija negalioja.

b) Įrankiai

Mūsų interneto svetainėje naudojamos įvairių įrankių funkcijos, siekiant padidinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą.

Pastabos dėl „Google Web Fonts“

Kad būtų vieningai rodomos šriftų rūšys, mūsų interneto svetainėje naudojama funkcija „Web Fonts“, kurią suteikia „Google“. Atvėrus puslapį, Jūsų naršyklė į Jūsų naršyklės talpyklą įkelia reikalingus žiniatinklio šriftus, kad būtų teisingai rodomi tekstai ir šriftų rūšys. Šiuo tikslu Jūsų naudojama naršyklė užmezga ryšį su „Google“ serveriais. Taip „Google“ sužino, kad mūsų interneto svetainė buvo peržiūrėta iš Jūsų IP adreso.

„Google Web Fonts“ funkcija naudojama, siekiant, kad mūsų interneto pasiūlymai būtų rodomi vienodai ir patraukliai. Tai yra teisėtas interesas pagal BDAR 6 str. 1 d. f p. Jei Jūsų naršyklė nepalaiko naršyklės šriftų, naudojamas standartinis Jūsų kompiuterio šriftas.

Šios funkcijos teikėjas yra „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV. Daugiau informacijos apie „Google“ veiksmus su naudotojo duomenimis rasite „Google“ duomenų apsaugos deklaracijoje.

Pastabos dėl „Google Maps“

Mūsų interneto svetainėje naudojamos žemėlapių paslaugos „Google Maps“ funkcijos. Norint naudotis „Google Maps“ funkcijomis, reikia išsaugoti Jūsų IP adresą. Ši informacija perduodama „Google“ serveriui JAV ir ten išsaugoma. Šiam duomenų perdavimui mes neturime jokio poveikio.

„Google Maps“ funkcija naudojama, siekiant, kad mūsų interneto pasiūlymai būtų rodomi patraukliai bei juos būtų galima lengvai rasti mūsų interneto svetainėje nurodytose vietose. Tai yra teisėtas interesas pagal BDAR 6 str. 1 d. f p.

Šios funkcijos teikėjas yra „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV. Daugiau informacijos apie „Google“ veiksmus su naudotojo duomenimis rasite „Google“ duomenų apsaugos deklaracijoje.

c) Socialiniai papildiniai

Mūsų interneto svetainėje naudojamos įvairių vadinamųjų socialinių papildinių („Buttons“) ir socialinių terpių, pvz., „Facebook“, „Google+“, „LinkedIn“ ir „Twitter“, funkcijas. Socialinės terpės (pvz., „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, „Pinterest“, „Youtube“ arba „LinkedIn“) leidžia šių socialinių terpių platformų naudotojams sukurti saitus į jų socialinių terpių profilius, siekiant juos išsaugoti arba pasidalinti su Jūsų socialinės terpės kontaktais.

Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, tokių socialinių terpių mygtukai paprastai yra išaktyvinti. Be Jūsų įsikišimo atitinkamiems socialiniams tinklams nesiunčiami jokie duomenys. Prieš tai, kol galėsite naudotis šiais mygtukais, privalote juos aktyvinti spustelėdami. Tada jie liks aktyvūs, kol jų vėl neaktyvinsite.

Juos aktyvinus, tiesiogiai sujungiama su atitinkamo socialinio tinklo serveriu. Tada mygtuko turinį socialinis tinklas perduoda tiesiogiai į Jūsų naršyklę, kuri įtraukia į interneto svetainę. Paspaudus mygtuką, galima atverti socialinio tinklo duomenis, nepriklausomai nuo to, ar Jūs mygtuką spaudžiate, ar ne. Jei esate prisijungę prie socialinio tinklo, Jūsų apsilankymą interneto svetainėje tinklas gali priskirti Jūsų naudotojo paskyrai.

Jei esate socialinio tinklo naudotojas ir nepageidaujate, kad jis duomenis iš apsilankymo mūsų interneto svetainėje derintų su Jūsų naudotojo duomenimis, prieš aktyvindami mygtukus, turite atsijungti iš susijusio socialinio tinklo.

Mes neturime jokio poveikio duomenų apimčiai, kurią surenka socialiniai tinklai spaudžiant jų mygtukus. Socialinių tinklų duomenų naudojimo reglamentuose pateikiama informacijos apie jų renkamų duomenų paskirtį ir apimtį, kaip šie duomenys tvarkomi ir naudojami, apie Jūsų turimas teises ir nustatymus, kuriuos galite naudoti Jūsų privačiai sferai apsaugoti. Daugiau informacijos apie tokio Jūsų duomenų rinkimo ir tvarkymo apimtį ir paskirtį rasite teikėjo, kurio paslaugas ir (arba) turinį šiame kontekste mes padarome atsakingais už Jūsų duomenų apsaugą, duomenų apsaugos nurodymuose.

Pastabos dėl „Facebook“ papildinių (mygtukai „Like“ („Patinka“) ir „Share“ („Dalintis“)

Mūsų interneto svetainėje naudojamos socialinio tinklo „Facebook“ funkcijos. „Facebook“ papildinius atpažinsite iš „Facebookׅ“ logotipo arba mygtuko „Like“ („Patinka“) mūsų puslapyje. Jei lankotės mūsų puslapiuose ir esate prisijungę „Facebook“, per papildinį Jūsų naršyklė tiesiogiai sujungiama su „Facebook“ serveriu. Taip „Facebook“ gauna informacijos, kad Jūs su savo IP adresu lankėtės mūsų puslapyje. Jei paspausite „Facebook“ mygtuką „Like“ („Patinka“) būdami prisijungę prie savo „Facebook“ paskyros, mūsų puslapių turinius galite nukreipti į savo „Facebook“ profilį. Taip apsilankymą mūsų puslapiuose „Facebook“ gali priskirti Jūsų naudotojo paskyrai. To galite išvengti, atsijungę nuo savo „Facebook“ paskyros. Mes nurodome, kad mes nežinome perduoda duomenų turinio ir kam juos naudoja „Facebook“.

Šių funkcijų teikėjas yra „Facebook Inc.“, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, JAV. Daugiau informacijos apie „Facebook“ veiksmus su naudotojo duomenimis rasite „Facebook“ duomenų apsaugos deklaracijoje.

Pastabos dėl „Twitter“

Mūsų interneto svetainėje naudojamos „Twitter“ paslaugos funkcijos. Naudojant „Twitter“ ir „Re-Tweet“ funkcijas, interneto svetainės, kuriose Jūs lankėtės, susiejamos su „Twitter“ paskyra ir nurodomos kitiems naudotojams. Čia „Twitter“ taip pat gali būti perduoti ir duomenys. Mes nurodome, kad mes nežinome perduoda duomenų turinio ir kam juos naudoja „Twitter“.

Šių funkcijų teikėjas yra „Twitter Inc.“, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, JAV. Daugiau informacijos apie „Twitter“ veiksmus su naudotojo duomenimis rasite „Twitter“ duomenų apsaugos deklaracijoje.

Pastabos dėl „Instagramׅ“

Mūsų interneto svetainėje naudojamos „Instagram“ paslaugos funkcijos. Jei esate prisijungę prie savo „Instagram“ paskyros, paspaudę „Instagram“ mygtuką, mūsų puslapių turinius galite nukreipti į savo „Instagram“ profilį. Taip apsilankymą mūsų interneto puslapyje „Instagram“ gali priskirti Jūsų naudotojo paskyrai. Mes nurodome, kad mes nežinome perduoda duomenų turinio ir kam juos naudoja „Instagram“.

Šių funkcijų teikėjas yra „Instagram Inc.“, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, JAV. Daugiau informacijos apie „Instagram“ veiksmus su naudotojo duomenimis rasite „Instagram“ duomenų apsaugos deklaracijoje.

Pastabos dėl „Pinterest“

Mūsų interneto svetainėje naudojamos socialinio tinklo „Pinterest“ funkcijos. Jeigu lankotės mūsų interneto puslapiuose, kuriuose įdiegti „Pinterest“ papildiniai, ir esate prisijungę prie „Pinterest“, tuomet sujungiama su „Pinterest“ serveriais. Čia papildinys „Pinterest“ serveriui JAV gali perduoti protokolo duomenis (Jūsų IP adresą, interneto puslapių, kuriuose Jūs lankėtės ir kuriuose taip pat yra „Pinterest“ funkcijos, adresus, naršyklės tipą ir nustatymus, užklausos datą ir laiką, Jūsų naudojimosi „Pinterest“ būdą). Mes nurodome, kad mes nežinome perduoda duomenų turinio ir kam juos naudoja „Instagram“.

Papildinio eksploatuotojas yra „Pinterest Inc.“, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, JAV. Daugiau informacijos apie „Pinterest“ veiksmus su naudotojo duomenimis rasite „Pinterest“ duomenų apsaugos deklaracijoje.

6. Asmens duomenų ištrynimas

Jei šioje Duomenų apsaugos deklaracijoje mes nenurodome jokių specialių saugojimo terminų, galioja bendrosios taisyklės:

iš esmės Jūsų duomenys ištrinami, kai tik jų nebereikės numatytiems tikslams arba kai Jūs atšauksite savo sutikimą ar kai tai prieštaraus naudojimui pagal teisėtą interesą. Kitu laikotarpiu asmens duomenys išsaugomi, kai to reikės pagal mums galiojančius teisės aktus (pvz., susijusius su mokestine ir prekybos teise) arba kai šių duomenų reikės teisiniams reikalavimams pagrįsti, vykdyti arba apginti.

7. Saugumas

Visa informacija, kurią Jūs mums suteikiate, išsaugoma Europos Sąjungos, EEB ir Šveicarijos serveriuose. Ypač didelę reikšmę mes teikiame tam, kad atitinkamoje šalyje būtų garantuotas tinkamas duomenų apsaugos lygmuo.

Mes taikome tinkamas technines ir organizacines priemones, kad Jūsų duomenis apsaugotumėme nuo atsitiktinių arba tyčinių manipuliacijų, dalinio arba visiško praradimo, sunaikinimo arba neįgaliotų trečiųjų asmenų prieigos. Mūsų saugos priemonės nuolat gerinamos ir pritaikomos, atsižvelgiant į technologijų plėtrą.

Tačiau mes nurodome, kad perduodant duomenis internete (pvz., bendraujant el. paštu) gali būti saugos spragų. Spragų neturinti duomenų apsauga nuo trečiųjų asmenų prieigos negalima.

8. Duomenų apsaugos deklaracijos pakeitimas

Šią Duomenų apsaugos deklaraciją gali reikėti pritaikyti, pavyzdžiui, dėl pasikeitusių įstatymų arba tvarkymo procedūros pasikeitimų. Todėl prašome šį puslapį skaityti reguliariai.

Autorių teisės

Copyright „Kermi GmbH“. Visos teisės saugomos. Visi tekstai, vaizdai, grafikai, garso, vaizdo ir animacijos rinkmenos bei jų išdėstymas taip pat kita čia paskelbta informacija saugoma autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų. Be mūsų sutikimo jos negalima kopijuoti, keisti ir naudoti kitose interneto svetainėse komerciniais tikslais bei jos platinti. Kai kuriose „Kermi“ interneto svetainėse taip pat yra medžiagos, saugomos autorių teisių, kuri priklauso ją paskelbusiems asmenims.

Mes pasiliekame visas intelektinės nuosavybės (ypač autorių, prekių ženklo ir dizaino) teises. Naudoti mūsų įmonės nuorodą reklaminiais tikslais be mūsų raštiško sutikimo negalima".

Atsakomybė

Dėl šiose svetainėse pateikiamos tiesioginės ar netiesioginės informacijos ir duomenų garantija neteikiama. Ypač tai nėra numanomas įsipareigojimas arba garantija, susijusi su struktūra, pardavimo pajėgumais, tinkamumu panaudoti konkretiems tikslams arba įstatymų ir patentų pažeidimų nebuvimu. Visi duomenys ir atvaizdai šiose interneto svetainėse yra tik panašaus pobūdžio. Svarbiausi yra konkretūs susitarimai sudaromose sutartyse (pvz., pirkimas ir užsakymas).

Mūsų internetiniuose puslapiuose taip pat rasite nuorodas į kitas interneto svetaines. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad neturime įtakos svetainių dizainui ir turiniui, į kurias yra pateiktos nuorodos. Dėl šios priežasties neužtikriname, jog jose pateikta informacija yra aktuali, teisinga, visa ir kokybiška. Atsižvelgdami į tai, atsiribojame nuo viso šių svetainių turinio. Ši deklaracija galioja visoms mūsų internetiniuose puslapiuose pateiktoms nuorodoms į išorinius tinklalapius ir jų turiniui.

Informacija apie gaminius ir kainas

Baigus redaguoti atskirus puslapius gali būti, kad įvyko pokyčių, susijusių su gaminiais ir paslaugomis. Pristatymo laiku gamintojas pasilieka teisę atlikti konstrukcijos arba formos pakeitimus, gali skirtis atspalvis, taip pat gali skirtis tiekiama komplektacija arba paslaugų apimtis, jei atsižvelgiant į „Kermi“ intersus šie pakeitimai arba skirtumai klientui yra priimtini. Atvaizduose gali būti pateikti priedai, speciali įranga arba kitokia komplektacija, neįeinanti į standartinę tiekiamą komplektaciją ar paslaugų apimtį. Spalvos gali skirtis dėl techninių priežasčių. Kai kuriuose puslapiuose gali būti taip pat pateikti tipai ar paslaugos, kurių kai kuriose šalyse gauti nėra galimybės. Visi aprašomų produktų duomenys ir atvaizdai yra tik panašaus pobūdžio. Svarbiausi yra tik konkretūs susitarimai sudarius atitinkamą sutartį. Įstatyminiai, teisiniai ir mokestiniai reikalavimai ir pasekmės galioja tik Vokietijos Federacinėje Respublikoje.