inside
Teisinė informacija
Paar auf Boden vor Laptop

Naudojimo sąlygos

1. Bendroji informacija

Toliau pateiktos naudojimo sąlygos yra visų servitutų dalis kartu su teise naudotis kermi.de, kermi.com ir visais kitais subdomenais, kurie priklauso įmonei „Kermi GmbH“.
Papildomi susitarimai, pakeitimai ir papildymai laikomi galiojančiais, jei jie sudaromi raštu. Tai galioja taip pat ir tuo atveju, kai atsisakoma formalių reikalavimų. Jei kuri nors šių sąlygų nuostata tampa neveiksminga, visos likusios nuostatos lieka galioti. Neveiksminga sąlyga turi būti pakeista veiksminga ir suformuluota taip, kad kiek galima labiau atitiktų atitinkamos nuostatos ekonominius tikslus.

2. Naudojimas

Naudojimasis kermi.de, kermi.com ir visais įmonei „Kermi GmbH“ priklausančiais subdomenais vyksta savo rizika. Operatorius neprisiima jokios atsakomybės už:

  • per klaidą pateiktas interneto svetainių nuorodas.
  • žalą, atsiradusią dėl „Kermi“ interneto svetainėse pateiktos informacijos naudojimo.
  • neveikiančias nuorodas ir techninio gedimo pasekmes.
  • programinės įrangos veikimą, įskaitant energijos taupymo skaičiuoklę ir jos rezultatus, taip pat visus susijusius arba naudotus domenus.
  • programinės įrangos įrankių skaičiavimo rezultatus, įskaitant energijos taupymo skaičiuoklę ir rezultatų pritaikymą praktikoje.
  • sandorius, sudarytus per šią elektroninę platformą su trečiosiomis šalimis.
  • kontaktinius duomenis ir su tuo susijusias pasekmes, atsiradusias iš šios internetinės platformos.
  • nusikalstamą veiklą, pažeidimus ir manipuliacijas, vykdomus trečiųjų šalių, kurios tam tikru būdu yra susijusios su „Kermi“ internetinėmis svetainėmis ir piknaudžiauja elektronine platforma.

3. Atsakomybė

Dėl šiose svetainėse pateikiamos tiesioginės ar netiesioginės informacijos ir duomenų garantija neteikiama. Ypač tai nėra numanomas įsipareigojimas arba garantija, susijusi su struktūra, pardavimo pajėgumais, tinkamumu panaudoti konkretiems tikslams arba įstatymų ir patentų pažeidimų nebuvimu. Visi duomenys ir atvaizdai šiose interneto svetainėse yra tik panašaus pobūdžio. Svarbiausi yra konkretūs susitarimai sudaromose sutartyse (pvz., pirkimas ir užsakymas).

Mūsų internetiniuose puslapiuose taip pat rasite nuorodas į kitas interneto svetaines. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad neturime įtakos svetainių dizainui ir turiniui, į kurias yra pateiktos nuorodos. Dėl šios priežasties neužtikriname, jog jose pateikta informacija yra aktuali, teisinga, visa ir kokybiška. Atsižvelgdami į tai, atsiribojame nuo viso šių svetainių turinio. Ši deklaracija galioja visoms mūsų internetiniuose puslapiuose pateiktoms nuorodoms į išorinius tinklalapius ir jų turiniui.

4. Prieigos teisė

Naudotojas užsiregistruoja „Kermi“ partnerių prieigoje su savo išsamiais ir teisingais duomenimis. Atsakomybę už klientui atskleistų prieigos prie siūlomų internetinių paslaugų slaptažodžių apsaugą (slaptumą) prisiima tik klientas. Naudotojas neturi teisės perduoti prieigos duomenų (vardo, pavardės ir slaptažodžio) trečiosioms šalims, nesusijusioms su užregistruota įmone, be įmonės „Kermi“ raštiško sutikimo. Piknaudžiavimo atveju įmonė „Kermi“ imsis teisinių veiksmų. Naudotojas įsipareigoja nedelsdamas pakeisti slaptažodį arba informuoti įmonę „Kermi“, jei jis turi įtarimų, kad slaptažodis tapo žinomas tam teisės neturinčioms trečiosioms šalims.

5. Naudotojo pareigos

 Naudotojas įsipareigoja internetinę prieigą naudoti tik pagal paskirtį. Jis prieigos galimybėmis nesinaudos piknaudžiavimo tikslais ir atsižvelgs į pripažintus duomenų saugumo principus, naudojamus duomenų apsaugai. Sužinojęs apie naudojimąsi piknaudžiavimo tikslais, jis nedelsdamas informuos apie tai įmonę „Kermi“.
 Naudotojas atleidžia „Kermi“ nuo nuostolių atlyginimo, kurių jis patyrė pats pažeisdamas sutartį arba dėl trečiųjų šalių pretenzijų. Jis apmoka galinio įtaiso išlaidas ir telekomunikacijų mokesčius.

6. Saitai

1998 m. gegužės 12 d. sprendimu nr. 312 O 85/98 „Atsakomybė už nuorodas“ Hamburgo apygardos teismas nusprendė, kad naudojant nuorodą atitinkamai prisiimama atsakomybė ir už susieto puslapio turinį. Prisiimti atsakomybės nereikia tik tuo atveju, jei oficialiai atsiribojama nuo šio turinio.

„Kermi“ interneto svetainėse yra nuorodų į kitus interneto puslapius. Visoms nurodoms, esančioms šiose ir kitose svetainėse, „Kermi GmbH“ nedaro jokios įtakos susietų puslapių dizainui ir turiniui. Todėl mes oficialiai atsiribojame nuo bet kokio visų susietų svetainių, esančių visoje mūsų platformoje, įskaitant ir subpuslapius, turinio. Šis pareiškimas galioja visoms mūsų svetainėje naudojamoms nuorodoms ir visam puslapių, į kuriuos patenkama per nuorodas ar reklamjuostes, turiniui. Saitai į trečiųjų šalių puslapius, skelbiami be svetainės savininko sutikimo, to pareikalavus pašalinami.

7. Jurisdikcijos vieta

Jurisdikcijos vieta yra mūsų įmonės buveinės vieta, jei klientas taip pat yra prekybininkas, viešosios teisės juridinis asmuo arba viešasis turtas. Ta pati sąlyga galioja, jei klientas nepriklauso kitai jurisdikcijai šalies viduje arba po sutarties sudarymo perkelia savo buveinę į užsienį. Mes turime teisę pareikšti ieškinį kliento atžvilgiu ir kituose leistinuose kompetetinguose teismuose.“

„Atsižvelgiant į visus reikalavimus ir teises galioja nesupaprastinta Vokietijos Federacinės Respublikos teisė. JT pirkimo ir pardavimo teisė (CISG) bei EGBGB kolizinė teisė nėra taikomos. Sutartys sudaromos vokiečių kalba.“

 

Plattling, 2007 m. liepos mėn.

Atvaizdų naudojimo sąlygos

I. Taikymo sritis

Toliau pateiktos naudojimo sąlygos (BPS) taikomos „Kermi GmbH“ įmonei ir internetinėse svetainėse užsiregistravusiems specializuotiems partneriams, kuriems „Kermi GmbH“ suteikia teisę naudotis autorių teisių saugomais darbais. Čia kalbama apie tekstus (katalogus, pristatymus ir kt.), fotografijas ir filmuotą medžiagą, kurie vaizduoja ir aprašo santechnikos įrenginius, šildymo, ventiliacijos ir klimato techniką. Specializuoti partneriai yra specializuoti didmenininkai, kvalifikuoti darbininkai, projektuotojai, architektai, mokymo centrai, susijusios įmonės ir kiti prie „Kermi GmbH“ produktų realizavimo prisidedantys asmenys. Šios BPS taikomos ir vaizdo medžiagai bei turiniui (produktų aprašymai, duomenų lapai, naudojimo instrukcijos, sąrašai, schemos, techniniai brėžiniai, elektroniniai dokumentai ir t. t.), kurie neįeina į komercinės veiklos apsaugos įstatymų taikymo sritį. Prireikus šie teisės aktai atitinkamai galioja.

II. Registracija

Prieš pradėdamas naudoti rinkmenas specializuotas partneris privalo užsiregistruoti savo šalies „Kermi“ internetinėje svetainėje, nurodydamas savo vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, jei reikia įstatyminį atstovą ir adresą. Naudojantis duomenų bazėmis neužsiregistravus pažeidžiamos įstatymų saugomos teisės. „Kermi GmbH“ pasilieka teisę dėl tokių neteisėtų veiksmų pradėti civilinį arba baudžiamąjį procesą.

III. Sutikimas su BPS

Taip pat specializuotas partneris turi teisę naudotis tik tada, jei jis pateiktas BPS pripažįsta kaip privalomas. Naudojimas be sutikimo su BPS taip pat laikomas autorių teisių pažeidimu. Specializuotas partneris sutinka su BPS, interneto svetainėje pasirinkdamas mygtuką „Jūs perskaitėte mūsų naudojimo sąlygas ir su jomis sutinkate.

IV. Naudojimo paskirtis

Šie darbai naudojami tik „Kermi“ produktų reklamai. Į tai įeina ir klientų suradimas bei produkto įsigijimas. Šiuo tikslu šiuos darbus skaitmeniniu formatu galima importuoti į specializuoto partnerio kompiuterines sistemas ir juos kopijuoti.

V. Objektas, į kurį suteikiamos teisės

Šio susitarimo objektas yra „Kermi“ internetinėse svetainėse pateikti produktų duomenys, tekstai, fotografijos kūriniai, filmuota medžiaga ir nuotraukos, įskaitant su jais susijusius metaduomenis skaitmeninimo atveju, net jei jie neįeina į komercinės veiklos apsaugos įstatymų taikymo sritį. Prireikus šie teisės aktai atitinkamai galioja.

VI. Naudojimo teisės ir naudojimosi apimtis

1. „Kermi GmbH“ suteikia specializuotam partneriui paprastą, neišimtinę, atšaukiamą pateiktų kūrinių naudojimo teisę.

2. Kūrinių turinio keisti negalima. Dradžiama daryti vaizdų ir filmuotos medžiagos montažą. Ši sąlyga ypač taikoma vaizdo medžiagai ir nuotraukoms naudojant „Foto Composer“ programą.

3. Šiuose kūriniuose turi būti nuoroda apie autoriaus teises pagal šio susitarimo X.

4. „Kermi GmbH“ neatsako už kūrinių turinio teisingumą ir naujumą. Specializuotas partneris informaciją atnaujinti privalo bent kartą per metus.

5. Kūrinius specializuoti partneriai savo internetinėse parduotuvėse gali naudoti tol, kol leidimo neatšauks „Kermi GmbH“. Norint naudoti kūrinius socialiniuose tinklalapiuose (pvz., „Facebook“, „Pinterest“) ir trečiųjų šalių platformose (pvz., „Amazon“, „ebay“), reikia gauti papildomą „Kermi GmbH“ sutikimą.

6. Kokie kūriniai bus naudojami (asortimento apimtis, naudojamų požymių skaičius), sprendžia partneris savo nuožiūra.

7. Atskirais atvejais „Kermi GmbH“ turi teisę apriboti arba išplėsti suteiktas teises. Tai atliekama apie tai informuojant internetinėje svetainėje arba prieš duomenų atsisiuntimą.

8. Perduoti nurodytos apimties naudojimo teises, skirtas naudoti nurodytais tikslais, kitiems specializuotiems partneriams (trečiosioms šalims) leidžiama skaitmenine forma, jei trečiosioms šalims perleidžiami tokie patys įsipareigojimai kaip ir tie, kurie pagal šią sutartį taikomi specializuotiems partneriams. „Kermi GmbH“ gali nenurodydama priežasties pareikalauti, kad specializuotas partneris pateiktų trečiosios šalies įsipareigojimą patvirtinantį dokumentą.

VII. Atlygis už naudojimą

„Kermi GmbH“ suteikia naudojimo teises specializuotam partneriui neatlygintinai. Kūrinius perduoti trečiosioms šalims už atlygį draudžiama pagal VI.8.

VIII. Teisės į pateiktus kūrinius

„Kermi GmbH“ užtikrina, kad turi reikiamą teisinę padėtį naudojimo teisėms suteikti.

IX. Trukmė

„Kermi GmbH“ vienašaliu pareiškimu gali bet kada nutraukti naudojimo santykius nenurodydama priežasčių ir nedelsdama atšaukti naudojimo teisę. Tokiu atveju specializuotas partneris per 10 darbo dienų privalo visiškai pašalinti išsaugotus kūrinių duomenis iš savo kompiuterinių sistemų, o fizines laikmenas (pvz., CD, DVD, katalogus) grąžinti „Kermi GmbH“ arba prieš tai pasitarus sunaikinti.

X. Nuoroda į autorių teises

1. Kūriniai ženklinami tokiu užrašu:
© Copyright by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof g. 1, 94447 Plattling, Vokietija. Tekstai, vaizdai, filmuota medžiaga saugomi autorių teisių. Be autoriaus sutikimo naudoti ne pagal Autorių įstatymą draudžiama ir už tai yra baudžiama. Ypač tai galioja dauginimui, vertimui ir išsaugojimui bei apdorojimui elektroninėse sistemose. Tos pačios sąlygos galioja ir skelbiant internete.“

2. Autoriaus įvardijimas
Kadangi „Kermi GmbH“ yra įsipareigojusi nurodyti kiekvieno kūrinio autorių, specializuotas partneris įsipareigoja elgtis taip pat. „Kermi GmbH“ specializuotą partnerį apie tai informuos atsisiuntimo metu.

XI. Atsakomybė

Jei specializuotas partneris arba trečioji šalis nevykdo savo įsipareigojimų arba nesilaiko naudojimo susitarimo sąlygų, „Kermi GmbH“ turi teisę pareikalauti atlyginti atsiradusią žalą, į kurią įeina ir teisinės gynybos, ir bylinėjimosi išlaidos. Tai galioja ir tuo atveju, jei „Kermi GmbH“ pažeidžia trečiųjų šalių (pvz., licencijų išdavėjų arba vaizduojamų asmenų) teises, o jos pareikalauja atlyginti žalą. Jei specializuotas partneris pateiktus kūrinius naudoja kitais, nei nurodyta šiame susitarime, tikslais, „Kermi GmbH“ gali pareikalauti, kad jis to daugiau nedarytų.

 XII. Tiekimo šaltiniai

Specializuotam partneriui kūriniai pateikiami skaitmenine forma juos atsisiunčiant per „Kermi“ interneto svetaines.

XIII. Baigiamosios nuostatos

1. Forma
Papildomi susitarimai, pakeitimai ir papildymai, kurie nesutampa su šių BPS nuostatomis, turi būti sudaromi raštu. Jie turi būti aiškiai tokiais pavadinti. Ši sąlyga taikoma ir kai atsisakoma šio rašytinės formos reikalavimo.

2. Negaliojančios nuostatos
Jei dėl tam tikrų priežasčių atskira nuostata tampa negaliojanti arba neįgyvendinama, įtakos likusių nuostatų galiojimui tai neturi. Negaliojančios arba neįgyvendinamos nuostatos turi būti pakeičiamos tinkamomis galiojančiomis nuostatomis, kurios būtų kiek įmanoma panašesnės į teisiškai galiojančias ir šalių sutartas nuostatas.

3. Vykdymo vieta, taikoma teisė ir susitarimas dėl jurisdikcijos vietos
Vykdymo vieta yra Plattlingo miestas. Galioja tik Vokietijos Federacinės Respublikos teisė ir JT pirkimo ir pardavimo sutarčių teisė. Visų ginčų, kylančių iš arba dėl sutarčių, kurioms galioja šios BPS, jurisdikcijos vieta yra Miuncheno I apygardos teismas.

 

Redakcija: 2016-05-17

Autorių teisės

Copyright „Kermi GmbH“. Visos teisės saugomos. Visi tekstai, vaizdai, grafikai, garso, vaizdo ir animacijos rinkmenos bei jų išdėstymas taip pat kita čia paskelbta informacija saugoma autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų. Be mūsų sutikimo jos negalima kopijuoti, keisti ir naudoti kitose interneto svetainėse komerciniais tikslais bei jos platinti. Kai kuriose „Kermi“ interneto svetainėse taip pat yra medžiagos, saugomos autorių teisių, kuri priklauso ją paskelbusiems asmenims.

Mes pasiliekame visas intelektinės nuosavybės (ypač autorių, prekių ženklo ir dizaino) teises. Naudoti mūsų įmonės nuorodą reklaminiais tikslais be mūsų raštiško sutikimo negalima".

Atsakomybė

Dėl šiose svetainėse pateikiamos tiesioginės ar netiesioginės informacijos ir duomenų garantija neteikiama. Ypač tai nėra numanomas įsipareigojimas arba garantija, susijusi su struktūra, pardavimo pajėgumais, tinkamumu panaudoti konkretiems tikslams arba įstatymų ir patentų pažeidimų nebuvimu. Visi duomenys ir atvaizdai šiose interneto svetainėse yra tik panašaus pobūdžio. Svarbiausi yra konkretūs susitarimai sudaromose sutartyse (pvz., pirkimas ir užsakymas).

Mūsų internetiniuose puslapiuose taip pat rasite nuorodas į kitas interneto svetaines. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad neturime įtakos svetainių dizainui ir turiniui, į kurias yra pateiktos nuorodos. Dėl šios priežasties neužtikriname, jog jose pateikta informacija yra aktuali, teisinga, visa ir kokybiška. Atsižvelgdami į tai, atsiribojame nuo viso šių svetainių turinio. Ši deklaracija galioja visoms mūsų internetiniuose puslapiuose pateiktoms nuorodoms į išorinius tinklalapius ir jų turiniui.

Informacija apie gaminius ir kainas

Baigus redaguoti atskirus puslapius gali būti, kad įvyko pokyčių, susijusių su gaminiais ir paslaugomis. Pristatymo laiku gamintojas pasilieka teisę atlikti konstrukcijos arba formos pakeitimus, gali skirtis atspalvis, taip pat gali skirtis tiekiama komplektacija arba paslaugų apimtis, jei atsižvelgiant į „Kermi“ intersus šie pakeitimai arba skirtumai klientui yra priimtini. Atvaizduose gali būti pateikti priedai, speciali įranga arba kitokia komplektacija, neįeinanti į standartinę tiekiamą komplektaciją ar paslaugų apimtį. Spalvos gali skirtis dėl techninių priežasčių. Kai kuriuose puslapiuose gali būti taip pat pateikti tipai ar paslaugos, kurių kai kuriose šalyse gauti nėra galimybės. Visi aprašomų produktų duomenys ir atvaizdai yra tik panašaus pobūdžio. Svarbiausi yra tik konkretūs susitarimai sudarius atitinkamą sutartį. Įstatyminiai, teisiniai ir mokestiniai reikalavimai ir pasekmės galioja tik Vokietijos Federacinėje Respublikoje.